ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sitholia.com ανήκει στην επιχείρηση «SITHOLIA», που εδρεύει στον Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής, Βατοπέδι Χαλκιδικής, ΤΚ: 63071, ΑΦΜ 121761420, τηλ. (+30) 6909148200, e-mail: info@sitholia.com.
Η Επιχείρηση παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζει τις λειτουργίες του Ιστοτόπου στα εκάστοτε αυστηρά πλαίσια του νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών του Sitholia.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την Επιχείρηση και ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου και για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται στους Χρήστες / Επισκέπτες / Πελάτες του ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον Χρήστη / Επισκέπτη / Πελάτη του sitholia.com κατά περίπτωση. Η χρήση του όρου «χρήστης» ενδέχεται κατά περίπτωση να αφορά και τον Επισκέπτη ή Πελάτη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης ως διαχειριστή του ιστοτόπου.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσους περιηγούνται στον παρόντα ιστότοπο, δημιουργούν λογαριασμό, εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων του Ιστοτόπου (newsletters), χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Sitholia, παραγγέλνουν/προμηθεύονται τα προϊόντα μας, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της Επιχείρησης, εγγράφονται σε προγράμματα επιβράβευσης, συμμετέχουν σε έρευνες της Επιχείρησης, αλληλεπιδρούν με την Επιχείρηση στα social media (σχόλια και αξιολογήσεις σε σελίδες μας), αξιολογούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε ιστοσελίδες τρίτων κ.ο.κ.. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Επιχείρηση δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Επιχείρηση γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)..

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Επιχείρηση συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαγωνισμοί, Cookies, analytics tools κλπ).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Επιχείρηση.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης / Πελάτης οφείλει να λαμβάνει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησης / συναλλαγής του με το Sitholia.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο», εδώ και Χρήστης / Επισκέπτης / Πελάτης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
«Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
Για λοιπές έννοιες της Πολιτικής Απορρήτου συμβουλευθείτε τους Όρους Χρήσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Επιχείρηση ή/και τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Επιχείρηση καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Επιχείρηση «SITHOLIA» με ΑΦΜ 121761420, e-mail: info@sitholia.com.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Προκειμένου να παραγγείλετε / προμηθευτείτε προϊόντα του Sitholia, θα σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα, επίθετο, πλήρη διεύθυνση (οδός – αριθμός, περιοχή, πόλη, περιφέρεια, χώρα, Τ.Κ.), e-mail, τηλέφωνο και σημειώσεις παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγουμε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας καταχώρισης στοιχείων χρέωσης.
 • Για τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού στον Ιστότοπο θα επεξεργαστούμε, το όνομα χρήστη και το e-mail που καταχωρείτε στη σχετική φόρμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας μετά τη δημιουργία του και να προσθέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες, κανάλια και προφίλ του Sitholia στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, Instagram, YouTube, Google Maps κ.ο.κ., όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των επιλογών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και να αποκτήσετε προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Για να σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter), επεξεργαζόμαστε το e-mail σας.
 • Για την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς της Επιχείρησης μας θα σας ζητηθούν προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας, τα οποία δύναται η Επιχείρηση μας να αντλήσει από τον λογαριασμό σας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός ή από άλλη πηγή εφόσον ο διαγωνισμός δεν «τρέχει» στα social media.
 • Όταν επικοινωνείτε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, τηλέφωνο, φόρμες επικοινωνίας, social media κλπ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε/καταχωρείτε. Για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου θα πρέπει να καταχωρίσετε το όνομα, το επίθετο, το e-mail σας, το τηλέφωνό σας (προαιρετικά) και το μήνυμά σας.
 • Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από σύμβαση με την Επιχείρηση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις δηλώσεις υπαναχώρησης.
 • Διατηρούμε τις παραγγελίες που καταχωρείτε στον Ιστότοπο για να έχετε πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή.
 • Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies, καθώς και συναφών τεχνολογιών. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από το sitholia.com διαβάστε την Πολιτική Cookies.
 • Μέσω κατάλληλης τεχνολογίας (Pixel, log files, Google Analytics κ.ο.κ.) η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται την IP σας και παρόμοιες πληροφορίες τεχνικής φύσης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Cookies.
 • Κατά τις τηλεφωνικές παραγγελίες σας η συνομιλία σας με το Sitholia καταγράφεται και τηρείται από την Επιχείρηση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε ζητά να αποκτήσει πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα). Οι χρήστες του Sitholia οφείλουν να μην αναρτούν / αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτά / στέλνει ο χρήστης και αποκαλύπτει δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Για τη χρήση των υπηρεσιών του sitholia.com απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη καθώς και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου σε ανηλίκους. Η Επιχείρηση δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τον λογαριασμό και τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιχείρηση μας συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Η Επιχείρηση καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η Επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (λ.χ. εγγραφή στο newsletter, καταγραφή κλήσεων).
 • Η Επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο για παροχή διευκρινίσεων / απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών σχετικά με τα προϊόντα).
 • Όταν παραγγέλνετε προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επεξεργαζόμαστε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (τιμολόγηση, διασταύρωση πληρωμών, διαβίβαση στοιχείων σε εταιρείες ταχυμεταφορών για την παράδοση προϊόντων).
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, έρευνες Δημοσίων Αρχών).
 • Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου (λ.χ. Cookies για την ομαλή λειτουργία του Sitholia, στατιστικές αναλύσεις στοιχείων πωλήσεων).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο, για την εγγραφή σας στα μέλη του Ιστοτόπου, την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας ως μέλους και την παροχή σε εσάς των Υπηρεσιών. Τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας θα εμφανίζονται κατά το checkout, ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρείτε κάθε φορά που παραγγέλνετε προϊόντα.
• Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την παραγγελία Προϊόντων θα διατηρηθούν για τη δημιουργία λογαριασμού σας στον Ιστότοπο, εφόσον το επιλέξετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
• Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασής σας με την Επιχείρηση (αγορά προϊόντων), επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε υποχρεωτικώς για τη διασταύρωση των πληρωμών σας (δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που καταχωρείτε σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος ή υπηρεσίας διαχείρισης πληρωμών), την έκδοση των νομίμων παραστατικών, την αποστολή των προϊόντων στον χώρο σας, την ενημέρωσή σας για τον χρόνο παράδοσης και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την εν γένει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Η Επιχείρηση επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.
• Η Επιχείρηση θα επεξεργαστεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail, αριθμό τηλεφώνου) ώστε να σας ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
• Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε για την παραγγελία προϊόντων ενδέχεται να κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση φορολογικών μας υποχρεώσεων ή σε περίπτωση ελέγχου των αρμοδίων αρχών.
• Κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία η Επιχείρηση μας, δύναται να σας αποστείλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) κατόπιν συναλλαγής σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας παρέχεται, δε, η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην αποστολή, με εύκολο τρόπο και δωρεάν.
• Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Επιχείρησης επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) που μας παρέχετε για να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας, τα νέα της Επιχείρησης, εκδηλώσεις και events της Επιχείρησης, προσφορές, εκπτώσεις και διαγωνισμούς (newsletters).
• Σε περίπτωση απεγγραφής σας από τη λίστα παραληπτών newsletter, επεξεργαζόμαστε το e-mail σας, μόνο για την αποθήκευσή του σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list), ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της Επιχείρησης με την επιθυμία σας να μη λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.
• Η Επιχείρηση αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους Πελάτες, εντός του νομίμου θεσμικού πλαισίου. Δίδεται δυνατότητα online πρόσβασης των Πελατών που διατηρούν λογαριασμό στο ιστορικό των παραγγελιών τους, ανά πάσα στιγμή, μέσω του λογαριασμού τους.
• Για τη διενέργεια κληρώσεων και την επικοινωνία με τους νικητές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς της Επιχείρησης καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή των δώρων στους νικητές.
• Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω e-mail, τηλεφώνου, social media, φόρμες επικοινωνίας, τα επεξεργαζόμαστε ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς (profiles), κανάλια και σελίδες (pages) του Sitholia στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, Instagram, YouTube, Google Maps κ.ο.κ., καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με το Sitholia σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες (social media) υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
• Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από σύμβαση με την Επιχείρηση θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας για την επιστροφή των χρημάτων σας και την παραλαβή των προϊόντων που μας επιστρέφετε.
• Για πράξεις «άμεσης προώθησης», που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Επιχείρησης για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια του νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση ο παραλήπτης της επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικώς και λαμβάνεται η συγκατάθεσή του όπου χρειάζεται.
• Η Επιχείρηση, μπορεί, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ, καθώς και για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Επιχείρησης και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η Επιχείρηση ενδέχεται να αποστέλλει στο e-mail του χρήστη, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ιστοτόπου, τα χαρακτηριστικά του, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του, αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις και αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου / Cookies του ιστοτόπου κ.ο.κ..
• Τα δεδομένα που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω καταγραφής κλήσεων υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ασφαλείας συναλλαγών και ορθής εκτέλεσης των παραγγελιών σας.
• Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη διεκδίκηση απαιτήσεων της Επιχείρησης μας από συμβάσεις με πελάτες ή λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης ή/και του νόμου.
• Η Επιχείρηση επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας (Cookies, log files, pixels, analytics κ.ο.κ.), για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Cookies.
• Η Επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, ταχυμεταφορών, εταιρείες στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών marketing, hosting κ.ο.κ., οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά σας δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Επιχείρηση παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης.
3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην Επιχείρηση «SITHOLIA», που εδρεύει στον Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής, Βατοπέδι Χαλκιδικής, ΤΚ: 63071 ή e-mail στο: info@sitholia.com.

Η Επιχείρηση θα απαντήσει εγγράφως (e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν λήψης του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Επιχείρηση ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μας στο e-mail: info@sitholia.com ή στο τηλ. (+30) 6909148200. Η Επιχείρηση μας είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Επιχείρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Επιχείρηση μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στη λήψη newsletter (opt-out), διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής της Επιχείρησης με την επιθυμία σας.

Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στις ιστοσελίδες του Sitholia ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου μας και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, οι οποίοι αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για τη χρήση του Ιστοτόπου είναι απαραίτητη η παροχή των δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη, κατά περίπτωση, τη δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο, την παραγγελία προϊόντων, την εγγραφή στη λίστα παραληπτών newsletter, την επικοινωνία με την Επιχείρηση και εν γένει τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Επιχείρηση ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (PC, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου, καθώς και (ii) για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του Ιστοτόπου (development).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Sitholia, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Επιχείρηση σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (π.χ. προώθηση, Courier, hosting services). Για τον σκοπό αυτόν επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Ενδεικτικώς εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι: i) Τράπεζα Πειραιώς, ii) VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε., iii) PayPal, iv) Google Inc. (Analytics), v) Facebook Inc. (Analytics), vi) Mailchimp, vii) CACTUS.
Πολιτική Απορρήτου Τράπεζας Πειραιώς: https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/politiki-aporitou.
Πολιτική Απορρήτου VIVA: https://www.vivawallet.com/gr_el/privacy-policy.
Πολιτική Απορρήτου PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full#1.
Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Πολιτική Απορρήτου Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.
Πολιτική Απορρήτου Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Πολιτική Απορρήτου Cactus: https://www.cactusweb.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85/.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εάν οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στον Ιστότοπο καθώς και τα e-mails που δεχόμαστε με μηνύματά σας από τη φόρμα επικοινωνίας του Ιστοτόπου, διατηρούνται σε data center εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και σε υπολογιστικά συστήματα της Επιχείρησης.

Πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω του Sitholia, αποθηκεύονται και στο Google Data Center (Google Analytics), στο Facebook Data Center και κατά περίπτωση σε Data Centers άλλων συνεργαζόμενων Εκτελούντων την Επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται κατά βάση σε ηλεκτρονική μορφή. Τηρούμε ενδεχομένως και σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο (φορολογικά στοιχεία, πρωτότυπες δηλώσεις υπαναχώρησης κλπ).

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας με την Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση της Επιχείρησης στο μήνυμά σας).
 • Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στο Sitholia, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο παραμένετε μέλος του Ιστοτόπου μας και χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Για τον ίδιο χρόνο διατηρούμε στοιχεία του λογαριασμού σας όπως προηγούμενες παραγγελίες σας. Εφόσον ο λογαριασμός σας παραμείνει αδρανής και δεν συντρέχει οποιαδήποτε άλλη νόμιμη προϋπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, νόμιμος λόγος ή υποχρέωση τήρησής τους, αυτά θα διαγράφονται δύο έτη μετά την τελευταία ενέργειά σας στον Ιστότοπο. Μπορείτε να ζητήσετε από την Επιχείρηση να διατηρήσει τα δεδομένα σας επ’ αόριστον, ώστε να μη διαγραφούν σε περίπτωση αδράνειας.
 • Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας από την Επιχείρηση λόγω αδράνειας ή λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης, της παρούσας πολιτικής ή του νόμου, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται για ένα μήνα από τη διαγραφή του λογαριασμού (εφόσον δεν συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος ή υποχρέωση διατήρησής τους) και θα ειδοποιείστε σχετικά ώστε να ζητήσετε από την Επιχείρηση να σας χορηγήσει αντίγραφο αν το επιθυμείτε, κατόπιν θα διαγράφονται οριστικά. Εφόσον ζητήσετε εσείς τη διαγραφή του λογαριασμού σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν άμεσα.
 • Όταν καταρτίζετε σύμβαση πώλησης με το Sitholia διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (π.χ. χρόνος τήρησης νομίμων παραστατικών).
 • Οι δηλώσεις υπαναχώρησής σας θα αρχειοθετούνται και θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιτρέπεται η διατήρηση στοιχείων σύμβασης, κατά τη φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να ελέγχουμε αν ασκείτε καταχρηστικώς το σχετικό σας δικαίωμα έναντι της Επιχείρησης μας.
 • Το e-mail που έχετε δηλώσει για την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Επιχείρησης (newsletters) διατηρείται μέχρι την απεγγραφή σας (unsubscribe), κατόπιν διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή την υποβολή ειδικού αιτήματος για την πλήρη διαγραφή του.
 • Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ του Sitholia σε πλατφόρμες social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ / κανάλια ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του Sitholia, σχόλια σε αναρτήσεις του Sitholia κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media.
 • Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies, τα αρχεία Cookies και οι λοιπές πληροφορίες τεχνικής φύσεως (λ.χ. IP, browser type κ.ο.κ.) διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού που εξυπηρετούν. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τον οποίο συλλέχθηκαν και την απόδοση του δώρου στον νικητή.
 • Τα αρχεία ήχου μέσω καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων τηρούνται για 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας σας με την Επιχείρηση.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Επιχείρηση καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την Επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας, κατόπιν, δε, για την εκτέλεση των αποφάσεων. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις / απαιτήσεις αστικής φύσης της Επιχείρησης από σύμβαση ή τον νόμο, η Επιχείρηση δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής όλων των αξιώσεών της έναντι υμών, κατόπιν, δε, για λόγους πρότασης σε συμψηφισμό.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ
Πρωταρχικό μέλημα της Επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών του Sitholia, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Επιχείρηση φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της Επιχείρησης και οι συνεργαζόμενοι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Επιχείρηση υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο Επισκέπτης / Χρήστης / Πελάτης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Επισκέπτης / Χρήστης / Πελάτης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στο υποκείμενο των δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα στους Όρους Χρήσης.

H Επιχείρηση δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής των χρηστών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στο sitholia.com, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της Πολιτικής Απορρήτου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Τελευταία Ενημέρωση της Πολιτικής: 14/05/2021.