ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης)

ΠΡΟΣ

Την επιχείρηση «SITHOLIA», με έδρα στον Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής, Βατοπέδι Χαλκιδικής, ΤΚ: 63071, ΑΦΜ 121761420, η οποία πωλεί αγαθά, συμβαλλόμενη από απόσταση, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sitholia.com (e-mail: info@sitholia.com).

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)____________________________

Όνομα καταναλωτή (−ών): ______________________________________________________
Διεύθυνση καταναλωτή(−ών): ___________________________________________________
Τηλ. Επικοινωνίας καταναλωτή (-ών): ______________________________________________
Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί):

_____________________________

Ημερομηνία: _____________________
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.